Go to Top

Huurvoorwaarden

Huurder verklaart bekend te zijn met het feit dat:

Gehuurd wordt een vakantieappartement voor maximaal 8 personen in Zlatá Olešnice, Tsjechië

(huurvoorwaarden)

Artikel 1. Verantwoordelijkheid verhuurder

Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de huurder, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz. Evenmin kan verhuurder verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van gas, water of elektriciteit. Verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, alsmede voor kosten die voortvloeien uit het niet op tijd bereiken van het vakantieappartement tengevolge van vertraging.

Artikel 2. Reserveren en prijs

Een reservering is geldig vanaf het moment dat verhuurder de vereiste borg plus boekingskosten heeft ontvangen.

Het betalen hiervan houdt in dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van het vakantieappartement dat hij heeft gehuurd.

De prijzen van verhuurder zijn berekend in EURO en zijn per vakantieappartement per week of andere periode, zoals vermeldt op de factuur. BTW is niet van toepassing. Kosten van maaltijden, dranken, enz. zijn nooit in de prijs inbegrepen. Bijkomende kosten, zoals eindschoonmaak, verbruikskosten en dergelijke zijn apart bij de huurovereenkomst van het vakantieappartement vermeld tenzij anders is afgesproken en bevestigd in de huurovereenkomst.

Artikel 3. Betaling van de huurprijs

Huursom, borg en boekingskosten moeten uiterlijk drie maanden voor de aanvang van het verblijf in het vakantieappartement door verhuurder zijn ontvangen. Indien dit niet heeft plaats gevonden, zal het contract als ontbonden beschouwd worden en zal de reeds ontvangen borg niet worden geretourneerd. Verhuurder heeft dan tegelijkertijd het recht het vakantieappartement aan derden opnieuw voor verhuur aan te bieden.

Indien de reservering minder dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt dient betaling van de volledige huursom, borg en boekingskosten per ommegaande plaats te vinden.

Na ontvangst van de verschuldigde bedragen wordt alle noodzakelijke informatie betreffende routebeschrijving, het adres en naam van de persoon die de ontvangst regelt aan de huurder toegestuurd.

Artikel 4. Annulering door de huurder
Elke annulering moet zo snel mogelijk worden gemeld.

  • Bij annulering worden de borg en boekingskosten niet geretourneerd.
  • Over gedeeltelijk terugbetalen van de reeds overgemaakte huursom kan in goed overleg een regeling getroffen worden.

Indien de huurder het vakantieappartement voor het einde van de huurperiode verlaat zal er geen restitutie plaats vinden.

Artikel 5. Annulering door verhuurder

Indien door buitengewone onvoorziene omstandigheden verhuurder een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en zal er geen andere claim gehonoreerd worden anders dan terugbetaling van boekingskosten, borg en huursom.

Artikel 6. Klachten en geschillen

Een klacht zal niet in behandeling worden genomen indien deze niet binnen 24 uur na het betrekken van het vakantieappartement telefonisch wordt gemeld. Dezelfde regel geldt ook indien er zich tijdens het verblijf in het vakantieappartement iets voordoet.

Indien de huurder weigert het vakantieappartement in gebruik te nemen omdat de staat van de woning niet overeenkomt met wat hij er redelijkerwijs van mag verwachten dient hij onmiddellijk contact op te nemen met verhuurder.

De huurovereenkomst is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Nederlands recht. Alle geschillen die uit deze overeenkomst zouden kunnen rijzen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Nederlands recht.

Artikel 7. Informatie appartement

Alle losbladige informatie of informatie op de website van verhuurder betreffende het vakantieappartement, de indeling, het meubilair of de aanwezige voorzieningen is te goeder trouw verstrekt.

Indien hierin een verandering plaats vindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode zal verhuurder de huurder hierover informeren, doch dan kan verhuurder hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

Indien ondanks alles, de informatie betreffende het vakantieappartement, de indeling, het meubilair of de aanwezige voorzieningen niet juist blijkt te zijn dient de huurder verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het één en ander kan herstellen en/of aanpassen.

Alle informatie betreffende toeristische- en sportieve activiteiten is door derden verstrekt en valt buiten de verantwoordelijkheid van verhuurder.

Artikel 8. Aankomst en vertrek

De aankomst in het vakantieappartement vindt normaliter plaats tussen 14:00 en 19:00 uur, tenzij anders na overleg met de verhuurder.

Het vakantieappartement moet uiterlijk om 10:00 uur verlaten worden op de dag van vertrek tenzij anders na overleg met verhuurder.

Artikel 9. Maximum aantal bewoners

In het vakantieappartement mogen niet meer personen logeren dan vastgelegd in de huurovereenkomst.

Artikel 10. Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Artikel 11. Bijkomende kosten

Bijkomende kosten voor schoonmaak en extra kosten gemaakt door of te maken door de verhuurder worden in eerste instantie verrekend met de borg.

Artikel 12. Schoonmaak

Het huis dient schoon en netjes te worden aangetroffen. Is dit niet het geval, dan moet dit onmiddellijk aan degene die de ontvangst regelt gemeld worden, zodat deze het één en ander kan herstellen.

Bij het vertrek dient de huurder de woning schoon en netjes achter te laten, met bijzondere aandacht voor het sanitair, de keuken, het glaswerk en de vloer.

De verhuurder houdt zich het recht voor extra gemaakte kosten met de borg te verrekenen, bijvoorbeeld als de eindschoonmaak niet naar behoren is verricht.

Naam en handtekening :